September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Event: 'Leader Talk T10: Trò Chuyện Với CT FPT Trương Gia Bình' Print
  FLI Club
Date: Thursday, October 17, 2013 - 5:00 pm
Duration: 1 Hour

Chương trình chia sẻ của Chủ tịch Trương Gia Bình về những giấc mơ, khát vọng mới của FPT.14091074
readers