July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Event: 'Leader Talk T10: Trò Chuyện Với CT FPT Trương Gia Bình' Print
  FLI Club
Date: Thursday, October 17, 2013 - 5:00 pm
Duration: 1 Hour

Chương trình chia sẻ của Chủ tịch Trương Gia Bình về những giấc mơ, khát vọng mới của FPT.14087333
readers