June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Event: 'Leader Talk T10: Trò Chuyện Với CT FPT Trương Gia Bình' Print
  FLI Club
Date: Thursday, October 17, 2013 - 5:00 pm
Duration: 1 Hour

Chương trình chia sẻ của Chủ tịch Trương Gia Bình về những giấc mơ, khát vọng mới của FPT.13753895
readers